สมาคมไทยเอเอส คือ?

สมาคมนี้มีชื่อว่า   สมาคมโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด ย่อว่า  สมาคมไทยเอเอส ชื่อภาษาอังกฤษว่า Ankylosing Spondylitis Association  ย่อว่า “ThaiAS” เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป คนจูงมือก้าวเดินไปด้วยกัน พื้นสีน้ำเงิน หมายถึงสุขภาพที่แข็งแรง

 

สำนักงานใหญ่ของสมาคม : เลขที่ 28/234 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 4-2 ถนนประชาอุทิศแขวง บางมด เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

วัตถุประสงค์ของสมาคม : เพื่อ

  • ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด
  • สนับสนุนให้ สมาชิก ผู้ป่วย เข้าถึงการรักษา เวชภัณฑ์ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  • เป็นศูนย์กลาง แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ให้แก่ผู้ป่วย ญาติ แพทย์ ต่อสาธารณะ
  • รวบรวม ประชุม สร้างสรรค์กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนงานวิจัยโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด